Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ

Việc Đăng Ký Và Các Lựa Chọn Dịch Vụ

Bright Choice
Từ tháng Sáu 2018, East Bay Community Energy (EBCE) sẽ là nhà cung cấp điện mặc định cho Hạt Alameda, trừ các thành phố Alameda, Pleasanton, và Newark. Hầu hết các tài khoản nằm trong vùng phủ sóng của EBCE sẽ được tự động đăng ký vào dịch vụ Bright Choice của EBCE, sử dụng ít nhất 38% năng lượng tái chế và thêm ít nhất 47% năng lượng không có khí cac-bon (tổng cộng là 85% năng lượng phi cac-bon), và hưởng khoản giảm giá 1,5% so với mức giá tương ứng của PG&E. Việc đăng ký sẽ diễn ra từng phần trong vòng 6-12 tháng tới. Khách hàng có thể yêu cầu “nâng cấp” lên dịch vụ Brilliant 100 hay xin không tham gia và quay lại dịch vụ của PG&E bất cứ lúc nào, xin làm theo hướng dẫn không tham gia bên dưới. Tỉ giá sản xuất điện của Bright Choice năm 2018 thấp hơn các tỉ giá sản xuất điện của PG&E, bao gồm cả chi phí rút lui. Để biết thêm chi tiết về các tỉ giá, xin vào trang ebce.org/rates.

Brilliant 100
Khách hàng có quyền lựa chọn “nâng cấp” lên dịch vụ 100% phi cac-bon, còn gọi là Brilliant 100, của EBCE với mức chi phí ngang tỉ giá tương ứng của PG&E. Khách hàng của dịch vụ Brilliant 100 có thể chọn quay lại dịch vụ tiêu chuẩn Bright Choice mà không mất phí, trong đó có các khoản phí rút lui. Những thay đổi về lựa chọn dịch vụ sẽ có hiệu lực vào kỳ hóa đơn lần tới của khách hàng.

Renewable 100
Khách hàng có quyền lựa chọn “nâng cấp” lên dịch vụ 100% năng lượng tái chế, còn gọi là Renewable 100, của EBCE với chi phí cao hơn $0.01/kWh so với tỉ giá áp dụng cho chương trình Brilliant 100. Khách hàng của dịch vụ Renewable 100 có thể chọn quay lại dịch vụ Brilliant 100 hay Bright Choice mà không mất phí, trong đó có các khoản phí rút lui. Những thay đổi về lựa chọn dịch vụ sẽ có hiệu lực vào kỳ hóa đơn lần tới của khách hàng.

Dịch Vụ Mặc Định theo Quyền Pháp Lý, Hạng của Khách Hàng, và Chương Trình Tham Gia
Trong nỗ lực nhằm hỗ trợ cho những mục tiêu về tính bền vững, một số thành phố đã đăng ký cho khách hàng trong thẩm quyền của họ tham gia vào những dịch vụ khác nhau dựa vào hạng của khách hàng và chương trình tham gia, theo như bảng dưới đây. Khách hàng có quyền tự do chuyển đổi dịch vụ của mình bất cứ thời gian nào, và sẽ có hiệu lực vào kỳ hóa đơn lần tới của khách hàng.

Dịch Vụ Đăng Ký Mặc Định
Thẩm QuyềnKhách Hàng Thương MạiKhách Hàng Hộ Dân CưKhách Hàng của Chương Trình CARE, FERA, và Medical Baseline
AlbanyBrilliant 100Brilliant 100Brilliant 100
HaywardBrilliant 100Brilliant 100Bright Choice
PiedmontBright ChoiceRenewable 100Brilliant 100
Những khu vực thẩm quyền khác *Bright ChoiceBright ChoiceBright Choice

* Berkeley, Dublin, Emeryville, Fremont, Livermore, Oakland, San Leandro, Thành phố Union, và Hạt Alameda

Early Adopter (Chương Trình Tự Nguyện)
Trước khi việc đăng ký tự động diễn ra vào cuối năm 2018, các khách hàng là cư dân được khuyến khích “tham gia” dịch vụ của EBCE theo chương trình Early Adopters vào tháng Sáu 2018. Những khách hàng của chương trình Early Adopters phải chọn dịch vụ Brilliant 100. Việc tham gia là tự nguyện, và những ai muốn quay lại với gói dịch vụ của PG&E có thể phải chịu chi phí kết thúc dịch vụ cũng như các tỉ giá đặc biệt của PG&E. Chương trình Early Adopter đã đủ số người đăng ký.

Các Tỉ Giá, Chi Phí Và Chương Trình

Các tỉ giá sản xuất điện của EBCE được xoay xở để có thể đem lại năng lượng điện xanh và sạch hơn cho cộng đồng với mức giá cạnh tranh. Bất kỳ những thay đổi nào về tỉ giá sẽ được thực hiện qua các buổi họp công khai có thông báo thích đáng của Ban Quản Lý EBCE. Quý vị có thể xem các tỉ giá của EBCE trực tuyến tại trang ebce.org/rates, hay gọi số 1-833-699-EBCE (1-833-699-3223) để biết thêm chi tiết. Việc so sánh tỉ giá và chi phí có thể thay đổi theo thời gian.

Khi là khách hàng của EBCE, PG&E sẽ thu của quý vị khoản phí hàng tháng là Phí Điều Chỉnh Bàng Quan cho Năng Lượng (Power Charge Indifference Adjustment PCIA) và Phụ Phí Chuyển Nhượng (Franchise Fee Surcharge). EBCE đã và đang chịu trách nhiệm cho các khoản phí rút lui phụ trội này trong tiến trình thiết lập tỉ giá của mình. Xin liên hệ PG&E để biết thêm thông tin về các khoản phí này.

Các chương trình hỗ trợ tài chính, trong đó có CARE (California Alternate Rates for Energy (Tỉ Giá Thay Thế cho Năng Lượng của California)), FERA (Family Electric Rate Assistance (Hỗ Trợ Tỉ Giá Điện cho Gia Đình)) và Hỗ Trợ Năng Lượng vì Tình Trạng Sức Khỏe (Medical Baseline Allowance) vẫn được EBCE giữ nguyên. Nếu quý vị đang đăng ký bất cứ chương trình nào trên đây với PG&E, chúng vẫn sẽ được giữ nguyên cho quý vị khi trở thành khách hàng của EBCE.

Hóa Đơn

Khi là khách hàng của EBCE, quý vị sẽ tiếp tục nhận được một hóa đơn duy nhất hàng tháng từ PG&E bao gồm tất cả khoản phí liên quan đến điện, trong đó có phí sản xuất điện của EBCE. Phí sản xuất điện của EBCE không phải là phí bị trùng hay phí phụ trội. PG&E sẽ chuyển khoản tiền quý vị trả cho việc sản xuất điện đến EBCE. PG&E sẽ tiếp tục tính phí cho các dịch vụ khí đốt, việc truyền dẫn, việc phân phối, các chương trình hàng hóa công cộng, và những khoản phí phi sản xuất khác vẫn với mức tỉ giá giống như dành cho khách hàng không sử dụng dịch vụ EBCE.

KHÔNG THAM GIA

Quý vị có thể rút lui không tham gia dùng dịch vụ sản xuất điện của EBCE bất cứ lúc nào qua việc gọi đến số 1-833-699-EBCE (1-833-699-3223) hay hoàn tất tờ đơn xin không tham gia tại ebce.org/optout. Quý vị cần có thông tin về tài khoản PG&E của mình để bắt đầu tiến trình xin không tham gia.

Hoàn toàn không mất khoản phí nào cho việc xin không tham gia trước khi tiến trình đăng ký diễn ra hay torng 60 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ của EBCE. Nếu quý vị xin không tham gia sau 60 ngày kể từ khi dùng dịch vụ của EBCE, hay nếu quý vị tham gia chương trình Early Adopter, quý vị sẽ phải trả khoản phí 1 lần để kết thúc là $5 cho mỗi tài khoản hộ dân cư, hay $25 cho mỗi tài khoản thương mại. Khoản phí này không áp dụng cho những khách hàng xin không tham gia trước ngày 1 tháng Sáu 2019. Quý vị cũng sẽ phải làm theo những điều khoản và điều kiện dịch vụ của PG&E là không được phép quay lại với dịch vụ của EBCE trong 1 năm tròn sau ngày xin rút lui khỏi dịch vụ.

Nếu quay lại với dịch vụ sản xuất điện của PG&E sau khi sử dụng dịch vụ của EBCE hơn 60 ngày, hay sau khi tham gia chương trình Early Adopter, PG&E yêu cầu quý vị chọn một trong các lựa chọn sau:

  • Lựa Chọn 1: Quay lại dịch vụ sản xuất điện của PG&E vào cuối kỳ hóa đơn hiện tại. Quý vị sẽ được tính hóa đơn theo tỉ giá chuyển tiếp của PG&E trong 6 tháng, và sau đó là tỉ giá điện theo gói tiêu chuẩn của PG&E.
  • Lựa Chọn 2: Đưa thông báo trước 6 tháng về dự định chuyển trở lại sử dụng dịch vụ sản xuất điện của PG&E. Khi kết thúc thời gian 6 tháng thông báo này, quý vị sẽ được quay lại dịch vụ của PG&E và được tính hóa đơn theo tỉ giá điện của gói tiêu chuẩn.

Các tài khoản của những khách hàng đã yêu cầu xin rút lui sẽ được chuyển vào ngày tiếp theo khi đọc chỉ số điện kế. Các tài khoản không thể được chuyển vào giữa chu kỳ hóa đơn. Yêu cầu xin không tham gia của quý vị phải được nhận ít nhất 5 ngày trước ngày đọc chỉ số điện kế để có thể thực hiện chuyển đổi dịch vụ sang PG&E trước khi kỳ hóa đơn tiếp theo bắt đầu. Tất cả những yêu cầu xin không tham gia khác sẽ được xử lý sau ngày đọc chỉ số điện kế tiếp theo. Nếu quý vị xin không tham gia hoặc ngưng dùng dịch vụ của EBCE, quý vị sẽ phải trả tất cả khoản điện của EBCE mà quý vị sử dụng trước ngày kết thúc dịch vụ EBCE.

Không Trả Tiền

Nếu quý vị không chịu trả tiền hóa đơn, EBCE có thể chuyển tài khoản của quý vị về cho PG&E sau 30 ngày khi đưa thông báo bằng văn bản viết đến các khách hàng thương mại hay 60 ngày khi đưa thông báo bằng văn bản viết đến các khách hàng hộ dân cư. Nếu tài khoản của quý vị bị chuyển đi, quý vị sẽ phải trả các chi phí rút lui như đã mô tả ở trên.

Bảo Mật Khách Hàng

EBCE cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Chính sách của EBCE về bảo mật cho khách hàng nằm ở trang ebce.org/confidentiality hay gọi điện thoại về số 1-833-699-EBCE (1-833-699-3223).